Sveriges Radio kritiserar förhandsprövning

Regeringen har beslutat om en förhandsprövning av nya programtjänster inom Sveriges Radio, SVT och UR. Enligt SR-ledningen strider beslutet mot grundlagen.

Förhandsprövningen av ”nya permanenta programtjänster – eller andra tjänster av större betydelse” ska göras av Myndigheten för radio och TV och har anpassats till EU-kommissionens regler om statsstöd till public service.

”Det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov och skyddet för övriga aktörer på mediemarknaden. Med denna modell för förhandsprövning har viv skapat ett enkelt och tydligt system, som är anpassat efter styrningsinstrumenten för radio och TV i allmänhetens tjänst” säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i ett pressmeddelande.

Redan i public service-propositionen hösten 2009 ingick ett krav på förhandsprövning av nya public service-tjänster, men någon modell för hur den skulle gå till saknades.

Public service-bolagen har varit motståndare till en förhandsprövning och är fortfarande kritiska.

”Vi är mycket kritiska mot regeringens beslut att införa en helt ny prövningsordning för tillkommande programtjänster i public service. Vår kritik gäller både det formella och det reella” säger SR-s VD Mats Svegfors och vice VD Cilla Benkö i ett uttalande.

”De formella aspekterna är av utomordentlig vikt. Vårt främsta skydd för oberoende och yttrandefrihet i public service ligger i det grundlagsfästa yttrandefrihetsskyddet. Nu införs en innehållsprövning som ligger helt vid sidan av den ordning som föreskrivs i yttrandefrihetsgrundlagen. Vår uppfattning är att kravet på prövning är grundlagsstridigt” fortsätter de.

SR-ledningen kritiserar även de praktiska konsekvenserna, bland annat att kommersiella konkurrenter får förslag till nya tjänster på remiss.

”Fortsättningsvis ska vi begära regeringens tillstånd om vi ska göra något riktigt nytt och slagkraftigt. Radio- och TV-myndigheten ska skicka ut vår verksamhetsidé på remiss till de kommersiella aktörerna på marknaden innan vi kan lansera tjänsten. Det kommer att ta flera månader innan vi får ett beslut. Under den tiden kan kommersiella aktörer rakt av ta vår idé och genomföra den innan vi har haft en chans att göra det själva” skriver Mats Svegfors och Cilla Benkö.

På Kulturdepartementet anser man dock att granskningen inte gäller innehåll eller villkor för sändningarna, utan bara om huruvida nya tjänster ska få bekostas av TV-avgiftsmedel.

”I sammanhanget är det viktigt att göra en distinktion mellan villkor som hör till sändningstillståndet och de villkor som är kopplade till tilldelningen av pengar från radio- och TV-avgiften. Radio- och TV-avgiftspengarna räknas som statligt stöd enligt EU-s regelverk. Det handlar därmed inte om villkor för sändningarna utan frågan är om nya tjänster ska få bekostas av TV-avgiftsmedel. Någon innehållsprövning är det således inte fråga om” säger Maria Eka, som är expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share

One Ping

 1. Pingback: Facebook-upprop mot förhandsprövningen - RADIONYTT.SE

3 Comments

 1. Lasse Edfast

  Jag tycker det är bedrövligt. Värst är att tidningsbranchen verkar vara för lagen – tidigare har vi tillsammans försvarat fria medier och yttrandefriheten, kanske förstår de inte att långt, långt, långt bort på den här vägen finns förhandsprövning av nyhetsartiklar. Dit kommer vi med största sannolikhet aldrig komma som tur är, men varför börja? När blev pengar så jäkla viktigt?
  http://lasseedfast.wordpress.com/2010/12/16/riktigt-illa-public-service-tjanster-ska-forhandsprovas/

 2. Johan Lindström Post author

  Jag förstår att reklammedier kan bli irriterade över att public service börjar konkurrera med deras produkter.
  Men i Storbritannien har ju den här modellen visat sig vara helt orimlig. BBC kan inte ens lansera en Iphone-app utan att effekterna på reklammedierna ska utredas i månader. Det är som om dagstidningarna med presstöd skulle behöva tillstånd för att etablera nya bilagor.

 3. Johan Lindström Post author

  I flera artiklar om beslutet står det att public service-bolagen ska skicka in nya programidéer. Men om jag förstår rätt handlar det om programtjänster. Så här skrev regeringen i public service-propositionen:
  ”En viktig fråga är vad som är en permanent ny programtjänst eller annan tjänst av större betydelse. Utredningen har ansett att det är fråga om en ny programtjänst när det är en kanal som har ett eget namn. En kanal som består av material från andra kanaler är en ny kanal om den sänds, omnämns och därmed kan uppfattas som en egen kanal. Att däremot starta en kanal med samma innehåll som i en redan existerande kanal, men med exempelvis möjlighet att separera ljudet eller där bilden har större detaljrikedom, bör inte betraktas som en ny programkanal eller liknande tjänst enligt utredningen. Utredningen anser inte heller att regeringens medgivande bör krävas för att tillgängliggöra kärnverksamheten på nya plattformar.
  Utredningens resonemang kan tjäna som vägledning när det gäller nya programkanaler. Regeringens förslag innebär emellertid att även andra nya tjänster av större betydelse ska anmälas till regeringen för godkännande. Det är svårt att på förhand veta vilka tjänster som kan bli aktuella och regeringen anser därför att det i första hand är programföretagens sak att avgöra vilka nya tjänster som är av sådan betydelse att de ska anmälas till regeringen. En sådan bedömning bör göras för alla tjänster som finansieras med avgifter, dvs. oavsett om tjänsten är att betrakta som en del av kärnverksamheten eller av den kompletterande verksamheten. Regeringen utgår från att nya tjänster som lanseras av SR, SVT och UR föregås av noggranna överväganden om vilket värde tjänsten har för allmänheten. En anmälan om nya tjänster bör innehålla en motivering som utgår från tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i allmänhetens tjänst.”