SR vill behålla radio- och TV-avgiften

radiohuset

Sveriges Radios vill avskaffa förhandsprövningen, tillgodräkna sig webbutbudet, behålla radio- och TV-avgiften, slippa aktiva politiker i public service-styrelsen och få ett beslut om DAB-radion. Det framkommer i de synpunkter som SR har skickat in till kulturdepartemenet inför halvtidsöversynen av villkoren för public service.

Sveriges Radios föreslår att bolagets utbud på webben ska räknas med när Granskningsnämnden bedömer hur public service-uppdraget har uppfyllts. SR vill även ha mer medel till Berwaldhallen för att täcka ökande kostnader utan att Sveriges Radios publicistiska verksamhet inte påverkas.

Dessutom upprepar SR sin begäran att ett beslut fattas om framtiden för marksänd digitalradio. Sveriges Radio har bara tillstånd att sända DAB i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå, medan reklamradion har fått nationella tillstånd.

”Det är olyckligt att beslut ännu inte fattats om huruvida Sveriges Radio ska ingå i digitalradioutbyggnaden” skriver Sveriges Radio, som bland annat hänvisar till att kraven i sändningstillståndet när det gäller ökat utbud på minoritetsspråk kräver möjlighet att sända i ett nationellt digitalt marknät.

När det gäller den nyligen tillsatta finansieringsutredningen vill SR att public service även i fortsättningen ska ha en självständig finansieringsform utanför statsbudgeten. Medlen ska uteslutande användas till radio och TV i allmänhetens tjänst och bara kunna gå till SR, SVT och UR. I första hand förordar SR dagens radio- och TV-avgift, men i en moderniserad och teknikneutral version.

”En framtidssäker plattformsoberoende avgiftsmodell är en förutsättning för att Sveriges Radio fortsatt ska kunna vara ett oberoende riksmedia med en stark lokal närvaro och en öppen demokratisk arena på alla plattformar. Radio och TV-avgiften – under förutsättning att den uppdateras för att bli teknikneutral – möter dessa kriterier bättre än andra finansieringsalternativ” skriver Sveriges Radio.

SR vill att public service-utredningen säkerställer oberoendet för public service genom en långsiktig finansiering, att aktiva politiker inte blir ledamöter i förvaltningsstiftelsens styrelse och att tillståndsperioderna förlängs. Public service-uppdraget bör vara tekniknutralt och utformningen av sändningstillstånd och anslagsvillkor bör ses över och moderniseras, skriver Sveriges Radio. Paragrafen om utlandssändningar via kort- och mellanvåg kan tas bort, liksom kravet på att ge plats för radiotidningar. SR vill däremot införa en särskild reglering av viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och se till att det är lätt för publiken att hitta Sveriges Radios utbud på internet – exempelvis via nya typer av guider.

När det gäller minoritetsspråk bör uppdraget inte redovisas i antal sända timmar utan hur verksamheten når målgrupperna med ett relevant utbud, skriver Sveriges Radio. SR vill även se över indelningen i kärnverksamhet och kompletterande verksamhet så att SR får ett uppdrag ”som ger möjlighet att ge hela publiken del av utbudet oavsett plattform”. SR föreslår att kärnverksamheten i framtiden ska bestå av hela kanaler i marksändningar och på webben, olika playtjänster, exklusiva program för lyssning on-demand och direktsändning över internet av enstaka evenemang. När det gäller effektivitet och produktivitet anser SR att särskild hänsyn måste tas till att SR-s verksamhet skiljer sig från kommersiella företag.

Sveriges Radio vill avskaffa den förhandsprövning som finns för nya tjänster i public service. Det är tillräckligt med tillståndsprocessen och den årliga granskningen av verksamheten menar företaget.

Sveriges Radio berättar även om sina framtidsplaner. Den lokala närvarom ska stärkas med bemanning och tillgänglighet fler timmar om dygnet. De tekniska förutsättningarna för att kunna sända överallt ska utvecklas. Stockholm och dess kranskommuner ska prioriteras. SR ska fortsätta täcka stora händelser direkt, med bakgrund och konsekvenser och dessutom ”binda samma de snabba nyheterna med de mer långsiktiga skeendena”. Innehållet för minoritetsgrupper ska utvecklas och finnas på de plattformer som grupperna besöker. Slutligen ska SR granska och producera mer originalinnehåll.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share