Regeringen vill ha större sändningsområden för reklamradion

Kulturdepartementet presenterade idag ett förslag om nya regler för analog kommersiell radio.

I april gav regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att se över frekvenserna för reklamradion. I uppdraget nämndes att större sändningsområden ska öka konkurrensen och mångfalden inom den kommersiella radion. Samtidigt sades det att kulturdepartementet skulle undersöka vilka förändringar som kan behöva göras i radio- och TV-lagen. I en promemoria har kulturdepartementet nu presenterat resultatet av det arbetet.

Myndigheten för radio och TV ska få större frihet att utforma sändningsområden för reklamradio. Hänsyn ska inte längre tas till ”naturliga lokala intresseområden” utan till vad som är bra för konkurrensen och mångfalden inom radion. Målet ska inte längre vara att ha största möjliga antal tillstånd. Det kan få som följd att områden med många tillstånd, som exempelvis Stockholm, får färre tillstånd medan andra områden får fler. Samtidigt kan det bli färre men större sändningsområden.

Reglerna om att hindra ägarkoncentration ändras också. Tidigare var regeln att en tillståndshavare inte får ha mer än ett tillstånd om det inte fanns särskilda skäl för det. Det var en följd av att fokus då var på att reklamradion skulle vara lokal. I det nya förslaget blir det upp till Myndigheten för radio och TV att avgöra om flera tillstånd till en aktör skulle snedvrida konkurrensen. Samma bedömning ska ske när ett tillstånd överlåts.

Ändringarna i radio- och TV-lagen föreslås träda i kraft 1 juli nästa år.

Mer:
Promemoria från kulturdepartementet (PDF).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share