Positiv reaktion från Sveriges Radio

Sveriges Radios VD Cilla Benkö är positiv till flera saker i de kommittédirektiv som regeringen i dag har presenterat om den framtida finansieringen av public service.

”Det är bra att finansieringsutredningen har som avgörande förutsättning att public service har en stabil och förutsägbar finansiering som är utformad för att värna företagens oberoende. Det är också bra att direktiven slår fast att det ska tas fram ett konkret förslag där public service finansieringsmedel fortsatt hanteras helt åtskilt från statens budget och att finansieringsmodellen enbart ska omfatta public service” säger Cilla Benkö i ett pressmeddelande från Sveriges Radio.

”En framtidssäker plattformsoberoende avgiftsmodell är en förutsättning för att Sveriges Radio fortsatt ska kunna vara ett oberoende riksmedia med en stark lokal närvaro och en öppen demokratisk arena på alla plattformar” fortsätter Cilla Benkö.

Även SVT-s VD Hanna Stjärne tycker att innehållet i direktivet är bra.

”Det är bra att utredningen om finansieringen av public service startar i god tid inför nästa sändningstillstånd. Den nuvarande radio- och TV-avgiften behöver moderniseras” säger Hanne Stjärne.

”SVT-s oberoende är centralt för trovärdigheten och därför är det klokt att det redan nu slås fast att finansieringen ska ligga utanför statsbudgeten. Med tanke på de avskräckande exempel på politisk styrning av medier som finns i vår omvärld ska största möjliga avstånd mellan politiken och publicistiken eftersträvas” fortsätter Hanne Stjärne.

Share