Lagrådet vill behålla Granskningsnämnden

Granskningsnämnden för radio och TV bör även i fortsättningen vara en egen myndighet. Det tycker lagrådet i sin granskning av den föreslagna radio- och TV-lagen.

Enligt regeringens förslag ska Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket slås ihop till en ny myndighet – Myndigheten för radio och TV.

Lagrådet ser dock en del problem med förslaget. Det är ologiskt att nämnden fortsätter att meddela beslut i eget namn, trots att den hamnar i den nya myndigheten. Att istället meddela besluten i myndighetens namn skulle också ge problem, eftersom det skulle bryta mot yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom kritiserar lagrådet att nämnden ska kunna delegera ärenden till enskilda tjänstemän på Myndigheten för radio och TV.

”Det skulle medföra att personer som inte är formellt knutna till nämnden skulle kunna få rätt att fullgöra dess granskningsuppgifter. Denna konstruktion kan inte heller anses vara i överenstämmelse med 7 kap. 4 § YGL” skriver lagrådet i sitt yttrande.

Lagrådets alternativa lösning är att Granskningsnämnden åtminstone formellt förblir en egen myndighet. Däremot kan Myndigheten för radio och TV se till att ”nämndens verksamhet praktiskt sett kommer att fungera tillfredsställande”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share