Kritik mot SR-s utbud för barn och unga

De tre public service-bolagen har huvudsakligen uppfyllt sina uppdrag. Det skriver granskningsnämnden för radio och TV i sin årliga genomgång av public service-redovisningarna.

Det finns några punkter där nämnden tycker att villkoren inte är uppfyllda eller där det råder tveksamhet. SR får underkänt på en enda punkt: program för unga på romani chib. Dessutom tvekar nämnden att ge godkänt på ytterligare några områden.

När det gäller ”mångsidighet och spegling” ger nämnden med tvekan godkänt till SR och vill ha mer information om hur SR mäter detta i nästa redovisning.

”Granskningsnämnden anser att det framgår av SR-s redovisning att bolaget har ett mångsidigt programutbud och att bolaget arbetar med speglingsperspektivet i programverksamheten. Mycket talar därför för att SR har uppfyllt kraven på ett mångsidigt programutbud och spegling av hela landet. För att kunna göra en närmare och en mer välgrundad bedöming av uppfyllelsen av speglingskravet, anser nämnden emellertid att redovisningen bör innehålla en utförligare beskrivning av hur SR mäter speglingen ur olika aspekter, i olika program samt hur bolaget arbetar med att följa upp speglingen över tid. Vid en sammantagen bedöming anser nämnden med viss tvekan att SR får anses uppfylla kravet på speglingen i nionde paragrafen i sändningstillståndet” skriver nämnden.

Nämnden anser att det är tveksamt om Sveriges Radio sänder tillräckligt med nyhetsprogram för barn under tolv år. I kommande redovisningar bör SR redovisa nyproduktionen för barn och unga och hur stor del som är egenproducerad, skriver nämnden vidare.

Ett annat område där nämnden ger med tvekan godkänt är public service-utbudet för unga på finska, meänkäli och samiska. Utbudet för unga på romani chib underkänns. Dessutom gör Sveriges Radio inte tillräckligt för barn med funktionsnedsättning.

Slutligen saknar nämnden en mer utförlig information kring public service-bolagens sidoverksamheter. Detsamma gäller hur mycket av utbudet som produceras externt.

”Granskningsnämnden anser att kommande redovisningar bör innehålla tydligare beskrivningar av sidoverksamheterna mot bakgrund av att de inte får ges en sådan omfattning eller vara av en sådan karaktär att de riskerar att inkräkta på kärnverksamhten eller skada förtroendet för radio och TV i allmänhetens tjänst” skriver nämnden.

Läs hela bedömningen i PDF-format här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share