Hela lagrådsremissen i morgon

Regeringen lämnar över sin lagrådsremiss om radio- och TV-lagen först i morgon förmiddag. Då kommer också hela förslaget att läggas ut på regeringens hemsida. Det säger Cecilia Jehler, som är pressekreterare hos kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Det som har presenterats idag är endast ett kortfattat pressmeddelande, som Radionytt publicerar i sin helhet nedan.

”Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till ny radio- och tv-lag

– Den nya radio- och tv-lagen innebär många förbättringar och förenklingar jämfört med tidigare lag, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Genom den nya lagen genomförs EU-direktivet om audiovisuella tjänster i svensk lagstiftning. Bland annat förenklas bestämmelserna om placering av reklam och reklamavbrott, samtidigt som regler om produktplacering och nya annonstekniker införs. Tillämpningsområdet för lagen utvidgas till att omfatta alla audiovisuella tjänster oavsett sändningsteknik.

Ett syfte med de nya reglerna är även att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, genom att tv-sändningar och beställ-tv i högre grad görs tillgängliga genom textning, tolkning eller liknande.

Lättnader för kommersiell radio föreslås som syftar till att skapa förutsättningar för livskraftiga radioföretag och bidra till mångfalden och konkurrensen på hela radioområdet. Åttaåriga tillståndsperioder, slopade innehållskrav och förbättrade möjligheter till sponsring är några av delarna i det nya regelsystemet, som också innebär att alla tillstånden utlyses på nytt genom slutna anbudsförfaranden vid tillståndsperiodernas slut.

– Jag är glad över att kunna föreslå lättnader för den kommersiella radion, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. När det gäller frågan om eventuellt sänkta koncessionsavgifter – som för vissa tillståndshavare kan vara en ekonomisk börda som reducerar deras möjligheter att utveckla verksamheten – avser regeringen att återkomma i 2011 års budgetproposition.

Eftersom utvecklingsmöjligheterna i FM-nätet är begränsade vill regeringen skapa förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av digital radio. Därför finns också förslag till regler för tillståndsgivning för digital kommersiell radio.

Förbättringar för närradion föreslås. Det blir möjligt att i större utsträckning sända material som inte har producerats särskilt för den egna verksamheten och att sända över större områden.

En mer effektiv och ändamålsenlig myndighetsstruktur föreslås genom att Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV bildar en ny gemensam myndighet.

Regeringen lämnar en proposition till riksdagen våren 2010. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.”

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share