Granskningsnämnden: Brister i redovisningarna från SR och SVT

Granskningsnämnden har gjort tillståndsperiodens första granskning av hur public service-företagen uppfyller kraven som regeringen har ställt på dem.

UR uppfyller kraven till fullo enligt nämnden, men för både SR och SVT finns brister i bolagens public service-redovisningar även om de ”uppfyller uppdraget i stort”.

SR har endast delvis uppfyllt villkoret att redovisa nyckeltal som visar produktivitet. SR har inte heller kunnat visa att bolaget har uppfyllt kravet på att prioritera tillgängligheten till program för unga med funktionsnedsättning.

SR fick även förra gången kritik för att det saknas nyckeltal för produktivitet. Nämnden konstaterar att två nya nyckeltal – andel av veckolyssnare som tycker att SR är nyskapande samt digital räckvidd – har införts sedan dess men att dessa inte kan ses som nyckeltal för produktivitet. I arbetet med att ta fram nya nyckeltal bör SR se till att skaffa sig indikatorer som tydligt visar förhållandet mellan ingående värden och producerade värden, skriver nämnden.

Nämnden nämner också de frågor som SR har ställt i en attitydundersökning om jämställdhet, mångfald och spegling av olika delar av landet. På alla dessa tre områden har andelen som tycker att SR gör ett bra arbete minskat sedan 2019. Men SR:s arbete för att förbättra situationen uppskattas.

”För samtliga indikatorer vars resultat går att jämföra med 2019 kan en negativ utveckling konstateras. Sammantaget anser granskningsnämnden dock att det framgår av redovisningen att SR verkar för att bedriva programverksamheten utifrån ett mångfalds- perspektiv och för att uppfylla kraven avseende spegling. SR får därmed anses huvudsakligen ha uppfyllt denna del av kravet” skriver nämnden.

När det gäller jämställdhet har SR dock ”med tvekan uppfyllt kraven” eftersom nämnden vill ha en tydligare redogörelse av ”hur programverksamheten som helhet bedrivs utifrån ett jämställdhetsperspektiv”.

Mer:
Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public service-redovisningar för 2020 (PDF)

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share