Bara små ändringar i proposition om reklamradio

Regeringen lämnade i dag tisdag sin proposition ”Vissa frågor om kommersiell radio” till riksdagen. Sedan promemorian presenterades har regeringen bara gjort två små förändringar i den föreslagna lagtexten.

I promemorian står det att ”en tillståndshavare får inte förfoga över mer än ett tillstånd att sända analog kommersiell radio inom ett sändningsområde, om det finns skäl att anta att det kan inveerka menligt på konkurrensen”. Regeringen har ändrat det så att regeln gäller ”en fysisk eller juridisk person”.

Den andra förändringen gäller återkallelse av tillstånd. Ett beslut om återkallelse får fattas ”om åtgärden står i rimlig proportion till möjligheterna att främja konkurrens och mångfald” stod det i promemorian. Regeringen har lagt till ”i sändningsområdet” i slutet av meningen.

Slutligen föreslår regeringen att lagstiftningen träder i kraft 1 augusti istället för 1 juli, som promemorian nämnde som datum.

Den som redan förfogar över ett tillstånd i ett sändningsområde ska inte kunna få ytterligare ett. Inte heller ska man kunna få ett tillstånd om man samarbetar med en existerande tillståndshavare. Regeringen väljer dock inte att definiera ordet förfogar i sammanhanget och sätter exempelvis ingen särskild gräns för hur stort ägandet kan vara i en annan tillståndshavare.

Mer:
Läs regeringens proposition här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share