UR utan anmärkning för andra året i rad

UR uppfyller sitt public serice-uppdrag utan anmärkning för andra året i rad, medan SR och SVT ”uppfyller uppdraget i stort”. Det kommer granskningsnämnden fram till i sin årliga granskning av de tre public service-bolagen.

SR har endast delvis uppfyllt kravet på att redovisa hur bolaget klarar uppdraget när det gäller nyckeltal om produktiviteten.

”Av redovisningen framgår inte tillräckligt tydligt på vilket sätt indikatorn resurser för programproduktion kan anses visa på bolagets produktivitet. Som granskningsnämnden tidigare påpekat bör SR också tydliggöra vilket mål som gäller för den ökade fördelningen till programproduktionen” skriver granskningsnämnden.

”I fråga om måttet resurser för utveckling redovisar SR inte några mätvärden, vilket nämnden påpekat i tidigare bedömning. Detta är en klar brist i redovisningen. Angående produktivitetsmåttet upphandlingsgrad anser nämnden, lisom tidigare år, att SR har presenterat ett nyckeltal som ger tydliga indikationer på produktiviteten med avseende på upphandlingsförfarandet” fortsätter nämnden.

Även SVT får kritik för hur bolaget redovisar produktiviteten. Det är dessutom ”med viss tvekan” SVT har uppfyllt kravet på att prioritera program för unga med funktionsnedsättning.

Under den gångna tillståndsperioden 2014-2019 har granskningsnämnden koncenterat sig på områdena resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet, spegling, barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt minoritetsspråk.

Mer:
UR uppfyller sitt uppdrag utan anmärkning för andra året i rad

Share