Teracom: Nödvändigt med slutdatum för FM

Det är viktigt att både etablerade och nya kanaler får plats i digitalradionätet, skriver Radiobranschen och Teracom i sina synpunkter på digitalradiostrategin från Myndigheten för radio och TV. Teracom föreslår även att sänkningar av reklamradions analoga tillståndsavgifter kopplas till den digitala satsningen, medan Post- och telestyrelsen vill öppna för möjligheten att använda frekvensutrymmet för annat än radio.

Radiobranschen (RAB), som representerar de två stora kommersiella radiobolagen MTG Radio och SBS Radio, är i grunden positiv till Myndigheten för radio och TV-s digitalradiostrategi.

RAB anser att det finns flera krav som måste uppfyllas för att digitalradion ska slå igenom. Utbudet ska bestå av alla de kanaler som redan finns analogt och dessutom nya kanaler. Starten för reklamradions digitala sändningar måste ske samtidigt som Sveriges Radio startar sina sändningar. RAB pekar även på de stora investeringar som krävs och att de gör det svårt att motivera en satsning från de kommersiella bolagen.

”Utifrån dagens premisser har RAB svårt att se att seriösa aktörer ska vara intresserade av att satsa på digital privat radio. Det krävs tydliga politiska beslut som möjliggör långsiktiga investeringar och som säkrar att en övergång till digital radio blir framgångsrik. RAB anser att risken för misslyckande är överhängande om Myndigheten för radio och TV fördelar tillstånd utan övergripande ramar, utan allt eftersom ansökningarna tillkommer” skriver RAB.

RAB ger förslag på några förändringar i strategin. När det gäller frekvenserna vill RAB ha ett förtydligande av reglerna för frekvensfördelningen om flera privata aktörer ansöker om samma tillstånd och påpekar vikten av att dagens radiokanaler finns med vid lanseringen. RAB efterfrågar också preciseringar när det gäller kraven på minsta sändningstid och räckvidd.

RAB säger att det är bra att de sökande själva får bedöma vad som är acceptabel ljudkvalitet, men varnar för att det finns en risk för att det blir många kanaler med låg kvalitet. I strategin föreslås 16 radiokanaler i varje multiplex med en kapacitet på 72 kbit/s för varje kanal. RAB föreslår istället tio radiokanaler med 110 kbit/s. RAB vill också att de privata radiobolagen samsas i en multiplex, vilket skulle sänka investeringskostnaderna.

Post- och telestyrelsen understryker att dubbla sändningar, via analog FM och det digitala marknätet, är kostsamma och vill ge digitalradion en begränsad tid att etablera sig. Om satsningen misslyckas kan PTS tänka sig att använda frekvensutrymmet till annat. Att digitalradion inte slagit igenom sedan starten på 90-talet och att inga tillstånd givits till reklamradion visar att intresse kanske saknas från de kommersiella bolagen, skriver myndigheten.

”Spektrum har dock varit tillgängligt och testsändningar bedrivits i olika omfattning sedan mitten av 1990-talet i band III. Detta belyser att den mycket begränsade utvecklingen av marknsänd digital ljudrundradio varken beror på spektrumbrist eller frånvaro av lämpliga tekniska lösningar. Visar det sig att det även framöver saknas intresse att få tillstånd att bedriva marksänd digital kommersiell ljudrundradio bör frågan om annan användning av det aktuella frekvensutrymmet bli aktuell. PTS anser att det bör fastslås en rimlig tid under vilken marknadens aktörer ges tillfälle att etablera sig” skriver PTS i sina synpunkter på digitalradiostrategin.

Post- och telestyrelsen pekar även på webbradio som ett fullgott alternativ till marksänd digitalradio.

Teracom skriver i sitt yttrande att det är nödvändigt att Sverige tar ett beslut om ett slutdatum för övergången till digital radio, liknande det beslut som redan tagits i Norge. En effektiv användning av frekvensutrymme och att sändningarna får en omfattande täckning är också viktigt, enligt Teracom.

Tillstånden bör utformas så att ”digital kommersiell radio får goda förutsättningar att bli framgångrik”. Det kräver enligt Teracom ett brett och attraktivt utbud, starka aktörer med god radioerfarenhet, att nationella tillstånd med möjlighet till regional och lokal nedbrytning prioriteras framför regionala/lokala tillstånd, att näten utnyttjas effektivt, en utbyggnad i hela landet och flexibilitet att skapa tilläggstjänster.

Teracom saknar ett ”sammanhållet synsätt” när det gäller de digitala och analoga tillstånden och anser att det finns en osäkerhet om ”vilken plats och betydelse Sveriges Radio och Utbildningsradion har för strategin i praktiken”. Eftersom det kommer att säljas få mottagare i början, vill Teracom ge reklamradion ekonomiska incitament för en digitalisering – exempelvis genom att avgifterna för de analoga tillstånden trappas ned och kopplas till etableringen av digitalradio. Dessutom är det viktigt att både de nuvarande analoga kanalerna och nya kanaler finns med i utbudet, enligt Teracom.

Ladda ned synpunkterna i PDF-format här: Radiobranschen, PTS, Teracom, MTG Radio, SBS Radio, privatperson 1, privatperson 2, privatperson 3.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share