GRN: P4 Plus borde ha förhandsgranskats

Sveriges Radio, SVT och UR har huvudsakligen uppfyllt sina public service-uppdrag. Det skriver granskningsnämnden för radio och TV i sin årliga granskning.

Nämnden riktar dock kritik mot alla de tre bolagen. När det gäller SR skriver man bland annat att informationen i SR-s public service-redovisning talar för att den digitala SR-kanalen P4 Plus borde ha anmälts till den förhandsgranskning som ska göras av nya programtjänster.

”I förra årets redovisning uppgav SR att bolaget under 2017 hade testat digitalkanalen P4 Plus och att försöket med kanalen skulle pågå fram till juni 2017 för att sedan utvärderas. I årets redovisning uppger SR att P4 Plus var i drift under 2017 och även fortsatt produceras och utvecklas. Informationen i redovisningen talar enligt nämndens uppfattning för att P4 Plus skulle kunna kunna utgöra en sådan ny permanent programtjänst som ska anmälas till regeringen för godkännande enligt punkt 9 i anslagsvillkoren” skriver granskningsnämnden.

Sveriges Radio har dessutom ”endast delvist” uppfyllt kravet på att redovisa nyckeltal på produktivitet. Nämnden tycker att SR inte har följt uppmaningen att sätta upp konkreta mål för effektiviseringsarbetet.

När det gäller minoritetsspråk har SR ”med viss tvekan” uppfyllt kravet på att ha en dialog med de berörda grupperna.

Granskningsnämnden skriver vidare att den inte ”delar bolagens tolkning av vad som utgöra kärnverksamhet respektive kompletterande verksahmhet”, men kommer fram till att bolagen har uppfyllt kraven ”utifrån sina egna definitioner och uppgifter”. Oenigheten gäller om program som läggs ut för efterlyssning kan ses som en kärnverksamhet.

”Att tillhandahålla program på tider som användaren bestämmer kan enligt nämndens mening kan enligt nämnden inte anses vara vad som i anslagsvillkoren avses med att sända program. Därmed utgör sådana program som tillgängliggörs på särskild begäran inte kärnverksamhet” skriver nämnden.

Mer:
Granskningsnämndens bedömning av public service-redovisningarna (PDF)

Share