PTS stoppar nya reklamradiofrekvenser

Post- och telestyrelsen avslutar arbetet med att hitta nya FM-frekvenser för reklamradion. Det gör att reklamradion kan få vänta ytterligare två och ett halvt år på att få tillgång till nya sändningsmöjligheter.

I september 2014 fick PTS i uppdrag av Myndigheten för radio och TV att ta fram nya frekvenser för reklamradion. Arbetet skulle bygga på den rapport som Progira tagit fram på uppdrag av Teracom och MTG. I rapporten föreslogs 68 nya FM-frekvenser som skulle kunna ge 17 nya tillstånd i redan existerande tillståndsområden för kommersiell radio. I november 2014 kom ett kompletterande förslag från SBS Radio (nuvarande Bauer Media) med förslag på ytterligare 43 frekvenser i nio tillståndsområden.

Post- och telestyrelsen berättar i en skrivelse till Myndigheten för radio och TV att det visade sig att arbetet med förslagen var mycket tidskrävande då ”Progira-rapporten inte uppfyllde de krav PTS i nuläget ställer på nya sändare gällande acceptabla störnivåer mot befintliga radiosändare, utländska radiosändare och radiosändare som är reserverade för närradio”.

I november 2014 skickade MTG via Teracom in 34 ansökningar om förändringar och nya sändare i befintliga sändningsområden. Den ”extraordinära mängden” ansökningar gjorde att PTS inte längre ansåg sig kunna klara uppdraget att ta fram nya frekvenser.

”PTS har, trots förstärkning av personalresurserna, inte haft möjlighet att både arbeta med att finna nya frekvensresurser i enlighet med uppdraget från MRTV och handlägga den vanliga ärendemängden samt den extraordinära mängden ansökningar från MTG/Teracom” skriver PTS.

I september förra året möttes PTS och MRTV och kom då överens om att återuppta arbetet med de nya frekvenserna. Men PTS väljer att avsluta arbetet utan att redovisa något resultat. PTS pekar på underlagets bristande kvalitet och till att ”radiolandskapet har förändrats genom det ovanligt höga antalet nya och förändrade sändare” vilket gör att frekvensförslagen är inaktuella.

PTS konstaterar att de nuvarande tillstånden för reklamradio går ut sista juli 2018 och att det därför inte går att motivera en investering i planering, utlysning och tilldelning av nya tillstånd. Dessutom är läget oklart när det gäller såväl DAB-radio som släckning av FM-nätet enligt myndigheten, något som skulle kunna påverka förberedelserna inför nästa tillståndsperiod.

PTS och MRTV inleder under våren förberedelserna inför den nya tillståndsperioden. Som en del av detta kommer man att undersöka om det finns ett konsumentbehov för att genomföra ”större förändringar av sändningsområden och/eller planeringsparametrar”.

Share

One Comment

  1. Roy Sandgren

    Normalt under en tillståndsperiod ändrar man inte kraven i sändningarna eller lyser ut nya tillstånd. Nya krav eller fler tillstånd beslutas före utlysningen av befintliga tillstånd. = förnyelse av befintliga tillstånd !!! Kraven i tillstånden kan ändras tills nästa utlysning.